Regulamin

REGULAMIN SERWISU OTWARTEGO BIOCENA.PL

Regulamin serwisu otwartego Biocena.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://biocena.pl Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121., zwana dalej „k.c.”). Opracowanie Regulaminu jest obowiązkowe na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2013 r. , poz. 1422).

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer obsługujący Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 2. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu służący do jego uwierzytelnienia w Serwisie;
 3. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;
 4. Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie;
 5. Ogłoszenie – ogólnie dostępna informacja umieszczona w Serwisie, której treść określa na warunkach przewidzianych w Regulaminie Użytkownik Zarejestrowany;
 6. Produkt – przedmiot Ogłoszenia, którego może dotyczyć Kreacja Reklamowa;
 7. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu;
 8. Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie biocena.info lub w innej zawierającej rozszerzenie domenowe „biocena” zarządzany przez Spółkę służący prezentacji, promocji i reklamie Produktów oferowanych przez Użytkowników Zarejestrowanych;
 9. Spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Biocena.pl sp z o.o. adres głównego miejsca wykonywanej działalności znajduje się w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 53 lok. 47, 03-937 Warszawa NIP: 1132886047 oraz REGON: 360732313, adres poczty elektronicznej info@biocena.pl; tel: 22 299 50 30
 10. Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, usług polegających na dostarczaniu mu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, na jego indywidualne żądanie treści umieszczonych w Serwisie oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie, przy wykorzystaniu do tego celu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 12. Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie;

ROZDZIAŁ 2.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,

§ 2. Charakter prawny Serwisu

 1. Serwis jest prowadzony przez Spółkę i stanowi jego własność.
 2. Serwis jest skierowany do Użytkowników.
 3. Spółka nie jest stroną transakcji, których przedmiotem są Produkty, o których informacje są udostępnione w Serwisie.

§ 3. Zakres usług

Usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu obejmują:

 1. dostarczenie treści umieszczonych w Serwisie,
 2. umożliwienie dokonania zestawienia oraz porównania Produktów,
 3. umożliwienie przejścia z Serwisu na strony www Użytkowników Zarejestrowanych, na których możliwe jest dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie,
 4. umożliwienie Użytkownikowi przesłania za pośrednictwem Serwisu wiadomości elektronicznej do pracownika Spółki zajmującego się obsługa korespondencji elektronicznej przychodzącej z Serwisu.

§ 4. Porównywarka Produktów

 1. Serwis zapewnia możliwość odnotowania informacji o wybranych przez Użytkownika Produktach i porównanie tych Produktów ze sobą.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej są dostępne dla Użytkownika do czasu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej, którą wykorzystuje do nawigowania się po Serwisie.

§ 5. Zapytaj Eksperta

Usługa Zapytaj Eksperta wymaga podania następujących danych osobowych: adres email,  potrzebnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz odpowiedzi na pytanie przesyłane za pośrednictwem Serwisu.

ROZDZIAŁ 3.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

§ 6. Warunki zawarcia i rozwiązani Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu (on-line).
 2. Umowa zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu za pośrednictwem Internetu przez Użytkownika.
 3. Informacje o Produktach zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ 4.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 7. Wymagania techniczne niezbędne do pracy w Serwisie.

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego, umożliwiającego:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądanie zasobów Internetu,
  3. przyjmowanie plików Cookies,
  4. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1 może się łączyć i wymieniać dane.
 3. Spółka zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Użytkownikowi, jeśli w skład systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące modele przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7 i wyższe, Firefox. 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczki multimedialne Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.

§ 8. Ograniczenia odpowiedzialność Spółki

 1. Dane dotyczące Produktów umieszczane w Serwisie pochodzą od Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do aktualności oferty Produktu lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Produktu, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem Zarejestrowanym, który dodał Ogłoszenie.
 3. Transakcja zakupu Produktu odbywa się na zasadach określonych, przez Użytkownika Zarejestrowanego, który wystawił ofertę Produktu w Serwisie.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za :
  1. realizację dostawy Produktu w związku z zamówieniem złożonym Użytkownikowi Zarejestrowanemu, który dodał Ogłoszenie  w Serwisie,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. nienależyte wykonanie  lub niewykonanie zobowiązania przez Dostawcę, z tytułu sprzedaży Produktu objętego Ogłoszeniem,
  4. treści umieszczanych przez Użytkowników opinii publikowanych w Serwisie.
 5. Spółka nie monitoruje na bieżąco treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Produktu zamieszczonym na stronach Serwisu jak i przez Użytkownika Zarejestrowanego na jego stronie www, wiążący dla Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego jest opis Produktu pochodzący ze strony www prowadzonej przez Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 9. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać lub udostępniać wyłącznie dane, które:
  1. nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  2. nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;
  3. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  4. nie będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo;
  5. nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Spółki;
  6. nie będą zawierały informacji promocyjnych i reklamowych.
 2. Użytkownikowi nie wolno dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta, w szczególności poprzez próby odgadnięcia jego Loginu oraz Hasła.

ROZDZIAŁ 5.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Serwisu jest Spółka.
 2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 3. Użytkownik  może w dowolnym momencie, udzielić Spółce dodatkowych zgód dotyczących przetwarzania jego danych lub otrzymywania informacji.
 4. Spółka  zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 , poz. 1182.), tzn. umożliwia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 5. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Serwery, na których Serwis jest prowadzony należą do home.pl S.A., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin.
 7. Spółka zapewnia szyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu danych służących do logowania się do Konta oraz składania zamówienia za pośrednictwem Konta.

§ 11. Polityka prywatności

 1. Spółka może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Spółki. Klikając w banner lub link, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 2. Spółka w celu świadczenia Usługi:
  1. dostarczania treści umieszczonych w Serwisie będzie instalować pliki Cookies niezbędne do nawiązania i utrzymywania komunikacji pomiędzy serwerem obsługującym Serwis a urządzeniem końcowym, na którym Użytkownik przegląda zawartość Serwisu, pliki te wygasają najpóźniej z chwilą zamknięcia okna przeglądarki przez Użytkownika;
  2. Porównywarka będzie instalować na dysku twardym Użytkownika pliki Cookies stosowane do obserwacji danych wprowadzanych przez Użytkownika. Pliki te wygasają najpóźniej z chwilą zamknięcia okna przeglądarki przez Użytkownika. Pliki te są niezbędne do świadczenia Usługi Porównywarki;
  3. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Ponadto Spółka instaluje pliki Cookies w związku z korzystania z narzędzia Google Analytics firmy Google. Pliki te służą Spółce do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z jej Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Spółka korzysta z zestawu plików cookie (takich jak „__utma” , „utmb” czy „_utmz”), które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. W celu usunięcia tych plików konieczne jest wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Pliki _utma jest przechowywany na twardym dysku maksymalnie przez okres 2 lat od jego zapisania, a plik _utmz 6 miesięcy od jego zapisania. W pliku utma jest nadawany niepowtarzalny identyfikator użytkownikowi korzystającemu z danego komputera i danej przeglądarki. Pozostałe pliki instalowane przez Google Analytics są usuwana w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej

§ 12. Prawa autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

ROZDZIAŁ 6.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy zawartej na podstawie Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym rozdziale.
 2. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego pod adresem: info@biocena.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja na działanie serwisu”.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej wniesienia.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez  Użytkownika, składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację.

ROZDZIAŁ 7.
ZMIANY REGULAMINU

§ 14. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Serwisu.
 2. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z upływem siedmiu dni od dnia opublikowania ich na stronie www Serwisu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji w Serwisie ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin.

ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Prawo

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 16. Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.